Onze minimale bestelwaarde van een order bedraagt €200,- Ex. BTW

Algemene voorwaarden

 
 
                                              ALGEMENE VOORWAARDEN
 
                                                           Van Namen Trading
 
Artikel 1 – Definities
 
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (“deze Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
 
  • Van Namen Trading: . Van Namen trading is een eenmanszaak en alle aan haar gelieerde ondernemingen, voor zover deze ondernemingen blijkens hun correspondentie, stukken e.d. deze Voorwaarden van toepassing hebben verklaard.
 
  • Afnemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Van Namen Trading een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Van Namen Trading een aanbieding doet.
 
  • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Van Namen Trading en de Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de Overeenkomst.
 
  • Goederen: alle producten of diensten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst.
 
Artikel 2 – Toepasselijkheid
 
2.1         Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Van Namen Trading, op alle met Van Namen Trading gesloten Overeenkomsten, alsmede op alle eventuele verlengingen daarvan of vervolgovereenkomsten tussen partijen. Door het plaatsen van een order aanvaardt Afnemer de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
 
2.2         Wijzigingen, aanvullingen en/of afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen slechts van kracht zijn wanneer deze schriftelijk tussen Van Namen Trading en de Afnemer zijn overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.
 
2.3         De toepasselijkheid van eventuele algemene en/of bijzondere voorwaarden van Afnemer is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Van Namen Trading de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.
 
Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen
 
3.1         Alle aanbiedingen van Van Namen Trading zijn geheel vrijblijvend en gelden slechts gedurende een periode van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Een aanbieding kan te allen tijde worden herroepen, dan wel worden gewijzigd, door Van Namen Trading.
 
3.2         Alle opgaven door Van Namen Trading van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. Van Namen Trading kan er echter niet voor instaan, dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, zoals calculatie-, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Van Namen Trading, binden Van Namen Trading niet. Getoonde of verstrekte (proef)-modellen of tekeningen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende artikelen. Slechts indien Afnemer aantoont dat de afgeleverde Goederen zodanig afwijken van de opgaven van Van Namen Trading of van de (proef)modellen of tekeningen, dat Afnemer niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst te ontbinden.
 
 
3.3         Mondelinge toezeggingen van Van Namen Trading en haar ondergeschikten binden Van Namen Trading nimmer, tenzij schriftelijk bevestigd door Van Namen Trading.
 
Artikel 4 – De Overeenkomst
 
4.1         Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Van Namen Trading schriftelijk een bestelling heeft bevestigd of een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.
 
Artikel 5 – Wijzigingen
 
5.1         Eventuele aanvullingen of wijzigingen van de Overeenkomst binden Van Namen Trading slechts indien deze schriftelijk door Van Namen Trading zijn bevestigd.
 
Artikel 6 – Kwaliteit en omschrijving
 
6.1         Van Namen Trading staat er niet voor in, dat de Goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor Afnemer deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Van Namen Trading kenbaar is gemaakt.
 
Artikel 7 – Opslag
 
7.1         Indien om welke reden dan ook Afnemer niet in staat is de Goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Van Namen Trading, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van Afnemer de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij Afnemer bezorgd zijn.
 
7.2         Afnemer is verplicht aan Van Namen Trading de opslagkosten volgens het bij Van Namen Trading gebruikelijke tarief, en bij gebreke daarvan volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip dat de Goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de Overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.
 
Artikel 8 – De prijs en de prijswijzigingen
 
8.1         De prijzen, zoals omschreven in lijsten, aanbiedingen, offertes en eventuele publicaties van Van Namen Trading, zijn gebaseerd op de ten tijde van het drukken van dat document geldende omstandigheden. De prijzen zijn richtlijnen en binden Van Namen Trading niet. Zij hebben betrekking op de looptijd van dat document. Met het verschijnen van een nieuwe aanbieding vervallen alle voorgaande aanbiedingen.
 
8.2         De geldende koopprijzen staan vermeld op of bij de Van Namen Trading vestiging aangeboden lijst. Van Namen trading heeft ook na het sluiten van de Overeenkomst, doch vóór de aflevering, het recht de verkoopprijzen te veranderen, indien de omstandigheden, waarop deze verkoopprijzen zijn gebaseerd, wijzigen. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen wijzigingen in: vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, lonen, salarissen en sociale lasten, wisselkoersveranderingen en prijzen van grond-en hulpstoffen. In geval van een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, doch vóór de aflevering, heeft de Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 
 
8.3         Eventuele vervoerskosten zijn niet in de prijs begrepen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Van Namen Trading draagt geen zorg voor vervoer, tenzij anders overeengekomen. Desgewenst verwijst Van Namen Trading Afnemer naar een transportbedrijf dat, in opdracht van Afnemer, voor vervoer van de door Van Namen Trading verkochte artikelen kan zorgdragen. Van Namen Trading is niet verantwoordelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende gevolgen.
 
Artikel 9 – De afleveringstermijn, aflevering en risico
 
9.1         Een door Van Namen Trading opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden en voor zover afhankelijk van prestaties van Afnemer dan wel derden (toeleveranciers), op de door Afnemer dan wel derden (toeleveranciers)aan Van Namen Trading verstrekte gegevens. De afleveringstermijn zal door Van Namen Trading zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn opgegeven afleveringstermijnen nimmer als fatale termijn te beschouwen.
 
9.2         Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst, of op opschorting van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is, dat van Afnemer in redelijkheid niet kan worden verlangd, dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat, of ter zake zijn verplichtingen niet opschort. Slechts in dat geval is Afnemer gerechtigd (het betreffende gedeelte van) de Overeenkomst te ontbinden, of zijn direct uit het betreffende gedeelte van de Overeenkomst voortvloeiende verplichting op te schorten.
 
9.3         De afleveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, dan wel, indien dit later is, op de dag van de ontvangst door Van Namen Trading van de voor uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke benodigdheden en/of op de dag dat Van Namen Trading een overeengekomen vooruitbetaling ontvangt van Afnemer.
 
9.4         Aflevering geschiedt ofwel vanaf een Van Namen Trading vestiging ofwel doordat de Goederen in opdracht van Afnemer en voor diens risico op het door Afnemer opgegeven adres bezorgt. Van Namen Trading is gerechtigd om af te leveren in gedeelten, zonder dat Afnemer gerechtigd is om zijn betalingsverplichtingen jegens Van Namen Trading (geheel of gedeeltelijk) op te schorten.
 
9.5         Bij aflevering gaat het risico voor de Goederen over op Afnemer.
 
9.6         Op Afnemer rust een afnameverplichting. Indien Afnemer de Goederen niet (tijdig) afneemt, is hij zonder verdere schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. Van Namen Trading is in dat geval gerechtigd de Goederen voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde te verkopen. Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wegen van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan deze derde.
 
Artikel 10 – Betaling
 
10.1       Afnemer dient de koopprijs op voorhand bij het sluiten van de Overeenkomst contant te betalen, tenzij anders is overeengekomen.
 
 
10.2       Indien, in afwijking van het in artikel 10.1 bepaalde, geen contante betaling is overeengekomen, zal Afnemer de hem in rekening gebrachte bedragen binnen veertien dagen na factuurdatum aan Van Namen Trading voldoen.
 
10.3       Indien Afnemer een bestelling plaatst, heeft Van Namen Trading het recht van Afnemer een vooruitbetaling te verlangen.
 
10.4       Alle aan Afnemer in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening en hij heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Van Namen Trading op te schorten.
 
10.5       Indien Afnemer nalatig is in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, dan zijn alle vorderingen van Van Namen Trading op Afnemer, uit welke hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar.
 
10.6       Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Afnemer van rechtswege in verzuim.
 
10.7       Afnemer is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn voldaan, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke (handels)rente, vermeerderd met een opslag van 3%.
 
10.8       Indien Afnemer jegens Van Namen Trading in verzuim is, is hij verplicht Van Namen Trading de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van
 
  • 40 te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting. Ieder bedrag dat van Afnemer wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van die vorderingen die Van Namen Trading op Afnemer mocht hebben ten aanzien van welke Van Namen Trading niet een eigendomsvoorbehoud c.q. een pandrecht heeft bedongen conform artikel 11. Daarna zal ieder bedrag dat van Afnemer wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in dit artikel en eerst daarna ter voldoening van de hoofdsom.
 
Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
 
11.1       Al hetgeen door Van Namen Trading aan de Afnemer is geleverd of zal worden geleverd, uit welke hoofde ook, blijft eigendom van Van Namen Trading tot al hetgeen Van Namen Trading, uit welke hoofde ook te vorderen heeft, of zal krijgen, is voldaan en tevens totdat helder is dat ook geen nieuwe vorderingen van Van Namen Trading zullen ontstaan. Onder vorderingen worden in ieder geval begrepen de hoofdsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden, Overeenkomst of toekomstige overeenkomsten verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en/of buitengerechtelijke kosten. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor vorderingen welke Van Namen Trading jegens Afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Afnemer van één of meer van zijn verplichtingen jegens Van Namen Trading uit hoofde van de Overeenkomst.
 
11.2       Voordat de eigendom van de Goederen op Afnemer is overgegaan, is deze niet gerechtigd de Goederen te vervreemden, aan een derde te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins ten behoeve van een derde te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de Goederen, waarvan Van Namen Trading eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van Afnemers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
 
 
11.3       Indien en zolang Van Namen Trading eigenaar van de Goederen is, zal Afnemer Van Namen Trading onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de Goederen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Goederen. Bovendien zal Afnemer Van Namen Trading op Van Namen Trading eerste verzoek mededelen waar de Goederen, waarvan Van Namen Trading eigenaar is, zich bevinden.
 
11.4       Bij beslag op (een deel van) de Goederen, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van Afnemer, zal Afnemer onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Van Namen Trading.
 
11.5       Indien en voor zover Afnemer de overeengekomen prijs voor de geleverde Goederen niet heeft betaald, is Afnemer, indien hij de door Van Namen Trading geleverde artikelen aan een derde heeft door geleverd, verplicht op het eerste verzoek van  Van Namen Trading alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van  Van Namen Trading op alle vorderingen van Afnemer op die derde uit hoofde van die doorlevering, zulks onverminderd de overige rechten van  Van Namen Trading uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.
 
11.6       Indien er gerede twijfel bij Van Namen Trading bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Afnemer is Van Namen Trading bevoegd de aflevering van Goederen uit te stellen, totdat de Afnemer zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Afnemer is aansprakelijk voor de door  Van Namen Trading door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
 
11.7       Indien Afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen tekortschiet, dan wel goed Van Namen Trading en grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is  Van Namen Trading gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Goederen zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Afnemer is verplicht om Van Namen Trading ongehinderde toegang en alle medewerking te verschaffen teneinde de uitoefening van dit recht mogelijk te maken en zorg te dragen dat Goederen waarop het eigendomsrecht van  Van Namen Trading rust deugdelijk verzekerd te houden. Alle bij Afnemer aanwezige Goederen, geleverd door , Van Namen Trading worden geacht te zijn geleverd op onbetaalde facturen.
 
Artikel 12 – Verplichtingen Afnemer
 
12.1       Afnemer is verplicht de door Van Namen Trading  afgeleverde Goederen bij aflevering zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur daarna, te (laten) onderzoeken op zichtbare gebreken. Afnemer dient daarbij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 
  • of de juiste Goederen zijn afgeleverd;
 
  • of de geleverde Goederen wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
 
  • of de afgeleverde Goederen voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze niet specifiek zijn overeengekomen, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of normale doeleinden.
 
12.2       Indien zichtbare gebreken worden geconstateerd, dan dient de Afnemer dit binnen 8 (acht) werkdagen na aflevering van de Goederen schriftelijk aan Van Namen Trading te melden, bij gebreke waarvan klachten dienaangaande niet meer in behandeling hoeven te worden genomen door Van Namen Trading
 
 
Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken aan de Goederen dienen binnen vijf dagen na vaststelling daarvan door Afnemer schriftelijk aan Van Namen Trading gemeld te worden, bij gebreke waarvan deze dienaangaande niet meer in behandeling hoeven te worden genomen door Van Namen Trading. Voor klachten terzake van niet-zichtbare gebreken geldt een uiterste klachttermijn van 3 maanden na aflevering, waarna Van Namen Trading nimmer gehouden is klachten in behandeling te nemen.
 
12.3       Indien de door Afnemer gemelde gebreken of reclames door Van Namen Trading als gegrond worden erkend, zulks ter beoordeling van Van Namen Trading, dan kan Van Namen Trading er voor kiezen het gebrek te herstellen of het netto factuurbedrag te restitueren aan Afnemer.
 
12.4       Klachten met betrekking tot facturen dienen door Afnemer schriftelijk te worden gemeld aan Van Namen Trading binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum van de betreffende factuur.
 
12.5       Het indienen van een klacht of reclame ontslaat de Afnemer niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt Afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de betreffende factuur, te hebben goedgekeurd en zijn alle rechten van Afnemer, om Van Namen Trading terzake aan te spreken, vervallen.
 
Artikel 13 – Garantie/Klachten
 
13.1       Indien Van Namen Trading Goederen aan Afnemer levert die Van Namen Trading van diens toeleveranciers heeft verkregen, geldt de inhoud en omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige) garantievoorwaarden zoals gesteld door die toeleveranciers. Van Namen Trading is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop Van Namen Trading ten opzichte van die toeleveranciers aanspraak kan maken.
 
13.2       Buiten de garantie van de toeleverancier van Van Namen Trading, geeft Van Namen Trading  geen garantie op Goederen.
 
13.3       Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Afnemer geen rechten ontlenen.
 
Artikel 14 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
 
14.1       De verplichtingen van Van Namen Trading jegens Afnemer uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming, of enige andere rechtsgrond, die verband houdt met de Overeenkomst zijn ter keuze van Van Namen Trading beperkt tot (kosteloos) herstel van het gebrek, vervanging van de gebrekkige Goederen of tot terugbetaling van de in verband met de gebrekkige prestatie van Afnemer ontvangen bedragen.
 
14.2       De aansprakelijkheid van Van Namen Trading jegens Afnemer is beperkt tot de hoogte van de uitkering die de aansprakelijkheidsverzekeraar van Van Namen Trading mogelijk doet in verband met de gebrekkige prestatie. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Van Namen Trading jegens Afnemer beperkt tot hetgeen zij heeft gefactureerd aan Afnemer ten aanzien van de gebrekkige prestatie.
 
14.3       In geen geval is Van Namen Trading aansprakelijk voor door Afnemer geleden gevolgschade, waaronder onder meer inbegrepen vertragingsschade, winstderving en/of derving van goodwill, behoudens voor zover de aansprakelijkheidsverzekeraar van Van Namen Trading tot vergoeding van dergelijke schade overgaat.
 
 
14.5       Van Namen Trading zal zich niet op de in dit artikel opgenomen beperkingen van haar aansprakelijkheid kunnen oproepen indien en voor zover de schade van Afnemer het gevolg is van opzet of grove schuld van Van Namen Trading.
 
14.6       Vorderingen van Afnemer op Van Namen Trading, die op enigerlei wijze verband houden met de Overeenkomst, zoals onder meer vorderingen uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, vervallen 1 jaar na de levering van de Goederen die betrekking hebben op die vorderingen.
 
14.7       Afnemer vrijwaart Van Namen Trading, dan wel stelt haar schadeloos, voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit, of verband houden met, de nakoming van Van Namen Trading van de Overeenkomst.
 
Artikel 15 – Overmacht
 
15.1       Indien Van Namen Trading door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
 
15.2       Indien enige overmacht toestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 
15.3       In geval van overmacht aan de zijde van Van Namen Trading heeft Afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Van Namen Trading als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 
15.4       Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Van Namen Trading onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Van Namen Trading kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: oproer, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de productie door Van Namen Trading toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
 
Artikel 16 – Verzuim/ontbinding
 
16.1       Indien Afnemer, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Van Namen Trading gerechtigd:
 
  • de uitvoering van de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat Afnemer alsnog voldoet aan zijn verplichtingen;
 
  • de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Van Namen Trading tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de aan Van Namen Trading verder toekomende wettelijke rechten.
 
16.2   In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van Afnemer, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, dan wel indien Afnemer een natuurlijke persoon is

 
onder curatele stelling, zullen alle overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Van Namen Trading. Afnemer binnen een redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Van Namen Trading zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de aan Van Namen Trading verder toekomende rechten.
 
16.3       In elk van de in de leden 1 en 2 van dit artikel genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Van Namen Trading op Afnemer onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, is Afnemer gehouden tot onmiddellijke teruggave van Goederen waarvan Van Namen Trading nog eigenaar is en heeft  het Van Namen Trading recht om de terreinen en gebouwen van de afnemer te betreden, teneinde die artikelen in bezit te nemen.
 
Artikel 17 – Intellectuele eigendomsrechten
 
17.1       Van Namen Trading behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor, zoals onder meer ten aanzien van auteursrechten, (woord- en beeld)merken, handelsnamen, et cetera. Deze eigendomsrechten zijn en blijven het eigendom van Van Namen Trading en gaan nimmer op Afnemer over. Afnemer verplicht zich om elk handelen na te laten dat mogelijk afbreuk doet, of een inbreuk is, op de intellectuele eigendomsrechten van . Van Namen Trading Afnemer dient eventuele instructies van  Van Namen Trading van het gebruik van haar intellectuele eigendomrechten strikt op te volgen.
 
Artikel 18 – Geschillen, rechtskeuze en bevoegde rechter
 
18.1       Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 
18.2       Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Gelderland, met dien verstande dat Van Namen Trading het recht heeft om vorderingen tegen Afnemer aanhangig te maken bij andere rechtelijke colleges, die dan eveneens bevoegd zijn om van dergelijke vorderingen kennis te nemen.
 
18.3       Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.